Stavba od A po Z
Vaša stavba v detailoch..
FÓRUM PROJEKT STAVBY WEB MARKETING A REKLAMA
HOME SPRÁVY, AKTUALITY, TÉMY DISKUSNÉ FÓRUM STAVEBNÝ LEXIKÓN INZERCIA KONTAKTY

532/2002 - Vyhl. MINZP SR (stavba - tech. poziadavky)

Register vyhlášok a noriem pre lepšiu orientáciu.
  

532/2002 - Vyhl. MINZP SR (stavba - tech. poziadavky)

od .stm. » Pon 19. Sep 2011 10:30:09

Vyhlaska Ministerstva zivotneho prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuju podrobnosti
o vseobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o vseobecnych technickych poziadavkach na
stavby uzivane osobami s obmedzenou s chopnostou pohybu a orientacie.

Vybrane clanky:
Uvodne ustanovenia
§ 1
Vyhlaska ustanovuje podrobnosti o
(a) vseobecnych technickych poziadavkach na vystavbu, ktorymi su poziadavky na uzemnotechnicke
riesenie vystavby, poziadavky na stavebnotechnicke riesenie stavby a poziadavky na ucelove riesenie stavby,
(b) vseobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivane osobami s obmedzenou schopnostou
pohybu a orientacie.
§ 2
(1) Podla tejto vyhlasky sa postupuje pri projektovani a schvalovani uzemnoplanovacich podkladov a
uzemnoplanovacej dokumentacie a pri umiestnovani, projektovani, povolovani, uskutocnovani, kolaudovani,
uzivani a odstranovani stavby.
(2) Poziadavky v prvej a druhej casti sa vztahuju na vsetky druhy stavieb, ak nie je v tretej casti ustanovene inak.
(3) Poziadavky v prvej, druhej a tretej casti sa pouziju primerane aj na zmeny stavby, na stavbu, ktora
je kulturnou pamiatkou, na udrziavacie prace, na zmeny v uzivani stavby a na stavbu zariadenia staveniska.
(4) Poziadavky vo stvrtej casti sa vztahuju na stavby uzivane osobami s obmedzenou schopnostou pohybu
a orientacie a pouziju sa primerane aj na zmeny stavieb, ak to nie je vylucene zo zavaznych kulturnych,
historickych alebo technickoprevadzkovych dovodov; odovodnenie musi obsahovat projektova dokumentacia.
...

§ 5
Stavebny pozemok
(1) Pozemok urceny na zastavanie musi svojimi vlastnostami, predovsetkym polohou, tvarom, velkostou a
zakladovymi pomermi, umoznovat uskutocnenie navrhovanej stavby a jej bezpecne uzivanie.
(2) Mimo stavebneho pozemku mozno umiestnit len pripojenie stavby na rozvody technickeho vybavenia a
pozemne komunikacie a docasne stavbu zariadenia staveniska.
(3) Ak stavebny pozemok zasahuje do ochranneho pasma, musia sa dodrzat podmienky a poziadavky
ustanovene osobitnymi predpismi na prislusne ochranne pasmo. Ak stavebny pozemok zasahuje do ochrannych
pasiem vzajomne sa prekryvajucich, musi stavba splnat podmienky vsetkych dotknutych ochrannych pasiem.
(4) Na nezastavanej ploche stavebneho pozemku sa musi zachovat a chranit zelen pred poskodenim
s vynimkou pripadov ustanovenych osobitnym predpisom.
§ 6
Odstupy stavieb
(1) Vzajomne odstupy stavieb musia splnat poziadavky urbanisticke, architektonicke, zivotneho
prostredia, hygienicke, veterinarne, ochrany povrchovych a podzemnych vod, ochrany pamiatok, poziarnej
bezpecnosti, civilnej ochrany, poziadavky na denne osvetlenie a preslnenie a na zachovanie pohody byvania.
Odstupy musia umoznovat udrzbu stavieb a uzivanie priestorov medzi stavbami na technicke alebo ine
vybavenie uzemia a cinnosti, ktore suvisia s funkcnym vyuzivanim uzemia.
(2) Stavbu mozno umiestnit na hranici pozemku, len ak jej umiestnenim nebude trvalo obmedzene
uzivanie susedneho pozemku na urceny ucel.
(3) Ak rodinne domy vytvaraju medzi sebou volny priestor, vzdialenost medzi nimi nesmie byt mensia
ako 7 m. Vzdialenost rodinnych domov od spolocnych hranic pozemkov nesmie byt mensia ako 2 m.
(4) V stiesnenych uzemnych podmienkach mozno vzdialenost medzi rodinnymi domami znizit az na 4 m,
ak v ziadnej z protilahlych casti stien nie su okna obytnych miestnosti; v tychto pripadoch sa nevyzaduje
dodrzanie vzdialenosti od spolocnych hranic pozemkov podla odseku 3.
(5) Ine riesenia vzdialenosti rodinnych domov, ako su ustanovene v odsekoch 3 a 4, mozno urcit iba na
podklade vypoctov a merani preukazujucich splnenie poziadaviek na vzajomne vzdialenosti podla odseku 1,
alebo podla uzemneho planu zony.
(6) Vzdialenost prieceli budov, v ktorych su okna obytnych miestnosti, musi byt najmenej 3 m od okraja
pozemnej komunikacie; tato poziadavka neplati pre budovy umiestnovane v stavebnych medzerach radovej
zastavby.
(7) Vzajomne odstupy a vzdialenosti treba merat na najkratsich spojniciach medzi vonkajsimi povrchmi
obvodovych stien, dalej od hranic pozemkov a okrajov pozemnej komunikacie. Vystupujuca cast stavby sa
zohladnuje, ak vystupuje viac ako 1,50 m od steny.
...
§ 10
Studna individualneho zasobovania vodou Studna individualneho zasobovania vodou (dalej len „studna“) musi
byt situovana v prostredi, ktore nie je zdrojom mozneho znecistenia ani ohrozenia kvality vody v nej.
Najmensia vzdialenost studne od zdroja mozneho znecistenia a od susednych studni je dana slovenskou
technickou normou.
§ 11
Mala cistiaren a zumpa
(1) Mala cistiaren je cistiaren odpadovych vod do 500 ekvivalentnych obyvatelov. Ekvivalentnym obyvatelom
sa rozumie obyvatel podla osobitneho predpisu.
(2) Mala cistiaren alebo zumpa sa buduje tam, kde splaskove odpadove vody nemozno odvadzat do verejnej
kanalizacie.
(3) Mala cistiaren alebo zumpa musi byt umiestnena a riesena tak, aby bolo mozne vyhladove pripojenie
stavby na verejnu kanalizaciu.
(4) Mala cistiaren alebo zumpa sa umiestnuje tak, aby bolo mozne vyberat jej obsah.
(5) Najmensia vzdialenost malej cistiarne alebo zumpy od studne individualneho zasobovania vodou je dana
slovenskymi technickymi normami.
(6) Do malej cistiarne odpadovych vod a do zumpy nesmie byt odvedena zrazkova voda.
(7) Dno a steny zumpy musia byt vodotesne.
...
§ 28
Zabradlie
(1) Pri kazdej pochodznej ploche stavby, kde je nebezpecenstvo padu osob a ku ktorej je mozny pristup osob,
sa musi zabezpecit ochrannym zabradlim, pripadne inou zabranou, ktora musi bezpecne odolavat zatazeniu
posobiacemu vo vodorovnom aj zvislom smere.
(2) Zabradlie sa ma zriadit na volnom okraji pochodznej plochy v sulade so slovenskymi technickymi normami
v zavislosti od zatriedenia pochodznej plochy. Za volny priestor sa nepovazuje priestor zakryty konstrukciou, ktora
bezpecne znasa zatazenie pesou prevadzkou.
(3) Zabradlie sa nemusi zriadit,
a) ak by branilo zakladnej prevadzke, na ktoru je plocha urcena,
b) pri hlbke volneho priestoru najviac 3 m, ak je na volnom okraji pochodznej plochy s beznou alebo nizkou
prevadzkou vytvoreny nepochodzny bezpecnostny pas siroky najmenej 1 500 mm, ktory je zretelne vymedzeny.
(4) Najmensia dovolena vyska zabradlia vratane drzadla je:
a) zakladna – 1 000 mm vo vsetkych pripadoch, ked nie je predpisana vacsia vyska alebo dovolena znizena vyska,
b) znizena – 900 mm, ak je hlbka volneho priestoru najviac 3 m,
c) zvysena – 1 100 mm, ak
1. hlbka volneho priestoru je vacsia ako 12 m,
2. pochodzna plocha sa vo vzdialenosti mensej ako 1 m zvazuje k volnemu okraju sklonom vacsim ako 10 % alebo
stupnovito, bez ohladu na hlbku volneho priestoru, ak nie je potrebne pouzit zabradlie podla pismena d),
3. vo volnom priestore je ohrozenie latkami skodlivymi zdraviu,
d) zvlastna – 1 200 mm,
...
§ 44
Bytovy dom
(1) Bytovy dom musi mat najmenej jedno garazove stojisko na jeden byt. Ak nemozno garazove stojisko
situovat v dome alebo stavebnym napojenim nan, musi byt vymedzena zodpovedajuca plocha na odstavenie vozidla.
Odstavne a parkovacie stojisko moze byt umiestnene aj mimo pozemku stavby bytoveho domu, ak ho nemozno
technicky umiestnit na tomto pozemku.
(2) V bytovom dome sa nesmu umiestnovat prevadzky, pri ktorych hrozi nebezpecenstvo vybuchu, zamorenia
okolia skodlivinami, zapachmi, nadmernym hlukom, otrasmi alebo nebezpecnym ziarenim.
(3) Bytovy dom musi mat zabezpecene zariadenie na hygienicky bezchybne a poziarne bezpecne ukladanie
domoveho odpadu.
§ 45
Rodinny dom
(1) Rodinny dom ma mat najmenej jedno garazove stojisko na jeden byt. Ak nemozno garazove stojisko
umiestnit v dome, stavebnym napojenim nan alebo samostatne na pozemku rodinneho domu, musi byt na
tomto pozemku vymedzena zodpovedajuca plocha naodstavenie vozidla.
(2) Rodinny dom ma mat vymedzeny priestor na ukladanie odpadu z domacnosti. Ak nemozno takyto
priestor situovat v dome, treba vymedzit priestor na nadobu na odpad z domacnosti na pozemku rodinneho
domu.
(3) Hlavne schodiste a chodba v rodinnom dome maju mat najmensiu podchodnu vysku 2 100 mm a najmensiu
priechodovu sirku 900 mm; pomocne schodiste ma mat najmensiu priechodnu sirku 750 mm.
(4) Na pozemku rodinneho domu sa moze umiestnit drobna a jednoducha stavba, ktora ma doplnkovu
funkciu k hlavnej stavbe alebo sluzi na podnikanie.
(5) Podla odseku 4 sa stavba umiestni tak, aby svojim vzhladom a ucinkami na okolie nezhorsovala
obytne a zivotne prostredie a podla charakteru podnikania splnala aj poziadavky na dopravnu obsluhu
a parkovanie.
...
VSEOBECNE TECHNICKE POZIADAVKY NA STAVBY UZIVANE OSOBAMI
S OBMEDZENOU SCHOPNOSTOU POHYBU A ORIENTACIE
§ 56
Poziadavky v tejto casti tejto vyhlasky sa vztahuju na
a) stavbu bytoveho domu56) a ostatnych budov na byvanie,
b) byt, ak ho ma uzivat osoba s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie (dalej len „byt osobitneho
urcenia“)
c) stavbu rodinneho domu,59) ak ju ma uzivat osoba s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie
(dalej len „rodinny dom osobitneho urcenia“),
d) stavbu nebytovej budovy60) v casti urcenej na uzivanie verejnostou,
e) stavbu, v ktorej sa predpoklada zamestnavanie osob s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie
(dalej len „stavba s chranenym pracoviskom“),
f) inziniersku stavbu62) v casti urcenej na uzivanie verejnostou.
Oddiel 1
Zabezpecenie pristupu, miestnej komunikacie a verejnej plochy
§ 57
(1) Pristup do kazdej stavby uvedenej v § 56 musi byt zabezpeceny najmenej jednym vstupom na urovni
komunikacie pre chodcov bez vyrovnavacich stupnov; pri novostavbe musi byt takto rieseny hlavny vstup.
Pristup do kazdej stavby uvedenej v § 56 musi byt tiez vyznaceny pre osobu so zrakovym postihnutim hmatovo,
vo vynimocnych pripadoch zvukom.
(2) Ak nemozno vstup zabezpecit podla odseku 1, musi byt vyrovnanie riesene rampou, schodiskovou plosinou
alebo vonkajsim vytahom podla prilohy bodu 1.
§ 58
(1) Chodnik a cesta pre chodcov, nadchod a podchod sa musia riesit sposobom podla prilohy bodu 1
a oznacit medzinarodnym symbolom pristupnosti uvedenym v prilohe bode 4.
(2) Na vyznacenej pozemnej, nadzemnej a podzemnej odstavnej a parkovacej ploche pre osobne motorove
vozidla musia byt vyhradene 4 % stojisk, najmenej vsak jedno stojisko, pre vozidlo osoby s obmedzenou
schopnostou pohybu a orientacie a musi byt umiestnene najblizsie k vchodu do prislusnej stavby. Vyhradene
stojisko musi splnat poziadavky podla prilohy bodu 3.1. a musi byt oznacene medzinarodnym symbolom
pristupnosti uvedenym v prilohe bode 4.
(3) Priestor na umiestnenie verejneho telefonneho automatu musi splnat poziadavky podla prilohy bodu
3.2. tak, aby umoznoval pristup najmenej k jednemu verejnemu telefonnemu automatu osobe pouzivajucej
mechanicky alebo elektricky invalidny vozik (dalej len „vozik“). Pri skupinovom osadeni verejnych telefonnych
automatov musi byt umiestneny najmenej jeden pristroj pre osobu so sluchovym postihnutim oznaceny
medzinarodnym symbolom hluchoty uvedenym v prilohe bode 5.
(4) Pristup k postovej schranke a bankomatu musi byt zabezpeceny podla odseku 1 a prilohy bodu 3.3.
(5) Pristup na verejnu plochu, nekryte sportove ihrisko, do sadu a parku musi byt zabezpeceny podla
prilohy bodu 1.
(6) Komunikacia, verejna plocha, nekryte sportove ihrisko, sad a park, ktore splnaju podmienky tejto
vyhlasky, sa oznacia medzinarodnym symbolom.
...


Uplne znenie vyhlasky : 532/2002.pdf (www.zbierka.sk)
Vaša stavba od A po Z.
Obrázok užívateľa
.stm.
Administrátor
 
Príspevky: 122
Registrovaný: Pon 15. Aug 2011 18:24:56


Pomohli vám informácie spracované v tomto príspevku ?

Môžete označiť 1 možnosť

 
 
Zobraziť výsledky

  

Späť na Vyhlášky a normy

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť

cron