Stavba od A po Z
Vaša stavba v detailoch..
FÓRUM PROJEKT STAVBY WEB MARKETING A REKLAMA
HOME SPRÁVY, AKTUALITY, TÉMY DISKUSNÉ FÓRUM STAVEBNÝ LEXIKÓN INZERCIA KONTAKTY

94/2004 - Vyhl. MV SR (tech. poz. na protip. bezp. stavby)

Register vyhlášok a noriem pre lepšiu orientáciu.
  

94/2004 - Vyhl. MV SR (tech. poz. na protip. bezp. stavby)

od .stm. » Pon 19. Sep 2011 16:53:06

Vyhlaska Ministerstva vnutra Slovenskej republiky z 12. februara 2004, ktorou sa ustanovuju technicke poziadavky na
protipoziarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani stavieb.

Vybrane clanky:
Zakladne ustanovenia
§ 1
(1) Na ucely tejto vyhlasky
a) protipoziarna bezpecnost stavby je poziarna bezpecnost podla osobitnych predpisov
b) trvale pracovne miesto je pracovne miesto, na ktorom sa zamestnanec za obvyklych prevadzkovych
podmienok zdrziava najmenej sest hodin pocas zmeny,
c) docasne pracovne miesto je pracovne miesto, na ktorom sa zamestnanec zdrziava dve az sest hodin
pocas zmeny,
d) prechodne pracovne miesto je pracovne miesto, na ktorom sa zamestnanec zdrziava najviac dve
hodiny pocas zmeny,
e) obcasne pracovne miesto je pracovne miesto, na ktorom sa zamestnanec zdrziava len obcas na ucel
vykonania kontroly, vydania materialu a podobne,
f) poctom osob je pocet urceny v technickej norme,
g) otvorene technologicke zariadenie je zariadenie urcene na vyrobu, dopravu alebo skladovanie, ktore
nie je zastresene alebo ma v obvodovej stene a v stresnej konstrukcii viac ako 60 % trvale otvorenych
otvorov, ako je destilacna kolona, nadrz, zasobnik a podobne,
h) otvoreny sklad je stavba alebo jej cast pouzivana na skladovanie, ktora nie je zastresena, alebo stavba,
ktora ma v obvodovej stene a v stresnej konstrukcii viac ako 60 % trvale otvorenych otvorov; otvoreny
sklad moze byt vybaveny skladovacou technikou a skladovacim zariadenim,
i) technologicky most je stavba linioveho charakteru urcena na ukladanie kablovych a potrubnych rozvodov,
dopravnych zariadeni a podobne,
j) vyrobna stavba je stavba alebo jej cast urcena na vyrobu alebo sluzby vyrobneho charakteru; vyrobna
stavba je aj stavba, ktora technologicky alebo funkcne suvisi s vyrobou, ako je prirucny sklad
materialov, elektrorozvodna a ine,
k) stavba polnohospodarskej vyroby je stavba alebo jej cast urcena na rastlinnu polnohospodarsku vyrobu
alebo na zivocisnu polnohospodarsku vyrobu, alebo na vyrobu, ktora s nou technologicky suvisi.

(2) Tato vyhlaska sa nevztahuje na
a) stavby Vojenskej spravy,
b) stavby Policajneho zboru a Slovenskej informacnej sluzby,
c) stavby Zboru vazenskej a justicnej straze Slovenskej republiky,
d) stavby Colnej spravy,
e) banske diela,
f) kablove kanaly a kablove mosty,
g) cestne tunely a zeleznicne tunely,
h) stavby metra.
§ 2
Protipoziarna bezpecnost stavby
Projektova dokumentacia stavby musi obsahovat najma
a) clenenie stavby na poziarne useky,
b) urcenie poziarneho rizika,
c) urcenie poziadaviek na konstrukcie stavby,
d) zabezpecenie evakuacie osob a zvierat,
e) urcenie poziadaviek na unikove cesty,
f) urcenie odstupovych vzdialenosti,
g) urcenie poziarnobezpecnostnych opatreni,
h) urcenie zariadeni na zasah.
...
§ 8
Poziarna odolnost
(1) Poziarna odolnost6) konstrukcie sa urcuje na zaklade pociatocnej skusky typu alebo vypoctom podla
technickej normy.8) Konstrukcie sa podla zatazenia clenia na nosne konstrukcie a nenosne konstrukcie.
(2) Pociatocna skuska typu podla odseku 1 a podla § 9 ods. 1, § 10 ods. 1 a § 11 sa vykonava v sulade s
technickou specifikaciou.
(3) Poziarna odolnost konstrukcie sa hodnoti kriteriami a casom v minutach. Pre jednotlive konstrukcie
su ustanovene triedy poziarnej odolnosti. Kriteria, symboly a triedy na hodnotenie poziarnej odolnosti
konstrukcii su uvedene v prilohe c. 3.
(4) Poziarnu odolnost konstrukcie mozno zvysit jej upravou a za podmienok urcenych v technickej norme.
§ 9
Reakcia na ohen
(1) Reakcia na ohen stavebnych vyrobkov okrem podlahovych krytin sa vyjadruje triedou, ktora sa urcuje
na zaklade pociatocnej skusky typu, alebo je ustanovena osobitnym predpisom.
(2) Stavebne vyrobky okrem podlahovych krytin sa z hladiska reakcie na ohen zatrieduju do tried A1, A2,
B, C , D, E a F. Pre stavebne vyrobky okrem podlahovych krytin triedy A2, B, C, D a E sa z hladiska tvorby
horiacich kvapiek a castic urcuje doplnkova klasifikacia d0, d1 a d2. Pre stavebne vyrobky okrem podlahovych
krytin triedy A2, B, C, D a E sa z hladiska tvorby dymu urcuje doplnkova klasifikacia s1, s2 a s3.
...
§ 40
(1) Poziarna odolnost poziarnych deliacich konstrukcii nesmie byt ich zoslabenim ani poziarne
neuzatvaratelnymi otvormi a prestupmi technickych zariadeni, ani prestupmi technologickych zariadeni
nizsia ako urcena poziarna odolnost.
(2) Otvory v poziarnych stenach a otvory v poziarnych stropoch musia byt poziarne uzatvaratelne.
Vzduchotechnicke potrubia s prierezovou plochou najviac 0,04 m2 mozu prestupovat poziarnymi deliacimi
konstrukciami bez poziarnych uzaverov; ich vzajomna vzdialenost musi vsak byt najmenej 0,5 m. Celkova
plocha poziarne neuzatvaratelnych prestupov vzduchotechnickych potrubi moze byt najviac 1/200 plochy
poziarnej deliacej konstrukcie konstrukcneho prvku, ktorou vzduchotechnicke potrubia prestupuju.
(3) Prestupy rozvodov a prestupy instalacii cez poziarne deliace konstrukcie musia byt utesnene
konstrukcnymi prvkami takeho druhu, ako su poziarne deliace konstrukcie, ktorymi prestupuju. Utesneny
prestup musi splnat poziadavky na poziarnu odolnost poziarne deliacej konstrukcie, ktorou prestupuje, najviac
vsak EI 90 min.
(4) Prestupy rozvodov a instalacii cez poziarne deliace konstrukcie s plochou otvoru viac ako 0,04 m2
sa oznacuju viditelnym, citatelnym a tazko odstranitelnym napisom PRESTUP umiestnenym priamo na
konstrukcnom prvku, ktory ho utesnuje, alebo v jeho tesnej blizkosti.
(5) Oznacenie prestupov rozvodov a prestupov instalacii sa umiestnuje aspon na jednej strane poziarnej
deliacej konstrukcie tak, aby bolo pre kontrolu vzdy citatelne, pristupne a tazko odstranitelne. Oznacenie
prestupov rozvodov a prestupov instalacii obsahuje najma tieto udaje:
a) ciselnu hodnotu poziarnej odolnosti v minutach,
b) druh konstrukcneho prvku,
c) datum zhotovenia,
d) nazov a adresu zhotovitela.
(6) Poziarna stena alebo poziarny uzaver sa moze nahradit automatickym poziarnotechnickym zariadenim,
ktore
a) ma experimentalne alebo vypoctom dokazanu schopnost zamedzit sirenie poziaru najmenej na taky cas,
ako je ich pozadovana poziarna odolnost, alebo
b) je vyhotovene podla prilohy c. 6.
(7) Automaticke poziarnotechnicke zariadenie podla odseku 6 musi byt vyhotovene tak, aby malo okrem
samocinneho spustania aj rucne spustanie; to neplati na automaticke sprinklerove zariadenie.
(8) Poziarny uzaver alebo najviac 25 % plochy jednej poziarnej steny poziarneho useku s dlzkou chraneneho
otvoru najviac 20 m a jeho vysky najviac 10 m mozno nahradit automatickym poziarnotechnickym zariadenim
podla odseku 6, pricom intenzita dodavky hasiacej latky sa urcuje najma v zavislosti od mnozstva a druhu
horlavych latok a geometrickeho tvaru chraneneho otvoru. V poziarnom useku, ktoreho podorys nema tvar
stvoruholnika, sa za dlzku jednej poziarnej steny povazuje stvrtina obvodu podorysu poziarneho useku. Otvory
chranene automatickym poziarnotechnickym zariadenim mozu viest z poziarneho useku iba do jedneho
dalsieho poziarneho useku.
(9) Ak je cela plocha dvoch poziarnych usekov chranena stabilnym hasiacim zariadenim, mozno celu
plochu poziarnej steny, ktora ich oddeluje, nahradit automatickym poziarnotechnickym zariadenim podla
odseku 6; celkova plocha takto oddelenych poziarnych usekov nesmie byt vacsia ako dvojnasobok velkosti
dovolenej podorysnej plochy poziarneho useku bez stabilneho hasiaceho zariadenia.
(10) Automatickym poziarnotechnickym zariadenim sa nesmie nahradit poziarna deliaca konstrukcia
chranenej unikovej cesty ani poziarny uzaver chranenej unikovej cesty.
...
§ 51
(1) Unikova cesta je trvalo volna komunikacia alebo priestor v stavbe alebo na nej, ktora umoznuje
bezpecnu evakuaciu osob zo stavby alebo z poziarneho useku ohrozeneho poziarom na volne priestranstvo
alebo do priestoru, ktory nie je ohrozeny poziarom.
(2) Unikove cesty sa podla stupna ochrany, ktoru poskytuju unikajucim osobam, clenia
a) na nechranene,
b) na ciastocne chranene,
c) na chranene.
...
§ 65
Dlzka unikovej cesty
(1) Dlzka unikovej cesty je vzdialenost medzi zaciatkom unikovej cesty a vychodom z nej na volne priestranstvo.
(2) Dovolena dlzka unikovej cesty sa urcuje podla
a) dovoleneho casu evakuacie osob,
b) rychlosti pohybu osob,
c) poctu evakuovanych osob,
d) sucinitela podmienok evakuacie osob,
e) jednotkovej kapacity unikoveho pruhu,
f) zapocitatelneho poctu unikovych pruhov.
(3) Ak z poziarneho useku vedie viac nechranenych unikovych ciest, dlzka aspon jednej z nich musi zodpovedat
dovolenej dlzke nechranenej unikovej cesty.
...
§ 79
Poziarne nebezpecny priestor
(1) Poziarne nebezpecny priestor je priestor okolo stavby, otvoreneho technologickeho zariadenia alebo
otvoreneho skladu, z ktoreho sa moze preniest poziar salanim tepla alebo padajucimi castami horiacej konstrukcie.
(2) Poziarne nebezpecny priestor sa urcuje pre kazdu stavbu, otvorene technologicke zariadenie a otvoreny
sklad okrem potrubnych mostov, kablovych mostov,dopravnikovych mostov a technickych vezi, ktore maju
nosne konstrukcne prvky a ohranicujuce konstrukcne prvky druhu D1.
...
KRITERIA, SYMBOLY A TRIEDY NA HODNOTENIE POZIARNEJ ODOLNOSTI KONSTRUKCII
Na hodnotenie poziarnej odolnosti konstrukcii sa pouzivaju tieto kriteria a symboly:a) nosnost a stabilita – R,
b) celistvost – E,
c) tepelna izolacia – I,
d) izolacia riadena radiaciou – W,
e) predpokladane zvlastne mechanicke vplyvy – M,
f) dvere vybavene zariadenim na automaticke zatvaranie – C,
g) konstrukcie s osobitnym obmedzenim prieniku dymu – S.

Na hodnotenie poziarnej odolnosti konstrukcii sa pouzivaju tieto triedy:
a) nosne konstrukcie
1. REI a cas vyjadreny v min.
– minimalny cas, pocas ktoreho su splnene kriteria nosnosti a stability, celistvosti a tepelnej izolacie, napriklad REI 30,
2. RE a cas vyjadreny v min.
– minimalny cas, pocas ktoreho su splnene kriteria nosnosti a stability a celistvosti, napriklad RE 30,
3. R a cas vyjadreny v min.
– minimalny cas, pocas ktoreho su splnene kriteria nosnosti a stability, napriklad R 30.

b) nenosne konstrukcie
1. EI a cas vyjadreny v min.
– minimalny cas, pocas ktoreho su splnene kriteria celistvosti a tepelnej izolacie, napriklad EI 30,
2. E a cas vyjadreny v min.
– minimalny cas, pocas ktoreho je splnene kriterium celistvosti, napriklad E 30.
...

Aktualne platne zmeny : Vyhl. 307/2007 ZZ. (www.zbierka.sk)

Uplne znenie vyhlasky : 94/2004.pdf (www.zbierka.sk)
Vaša stavba od A po Z.
Obrázok užívateľa
.stm.
Administrátor
 
Príspevky: 120
Registrovaný: Pon 15. Aug 2011 18:24:56


Pomohli vám informácie spracované v tomto príspevku ?

Môžete označiť 1 možnosť

 
 
Zobraziť výsledky

  

Späť na Vyhlášky a normy

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť