Pripoj sa k nám!
Bleskozvod a ochran...
 
Zdieľať:
Upozornenia
Vyčistiť všetko

Bleskozvod a ochrana pred prepätím – základné údaje (nesp. hromozvod)

1 Príspevky
1 Užívatelia
0 Likes
45 Zobrazenia
lexikon-az
(@lexikon-az)
Člen Moderator
Topic starter
 

V tejto téme by sme vám chceli priblížiť čo je bleskozvod, na čo slúži, podľa čoho sa navrhuje a aké je jeho základné delenie. Je to dôležitá súčasť každej stavby, ktorá by mala byť riadne navrhnutá projektantom elektroinštalácie a následne prevedená realizačnou firmou.

Požiadavky na ochranu pred bleskom a prepätiami majúcimi pôvod v zásahu blesku sú zakotvené v súbore noriem STN EN 62305 Ochrana pri zásahu blesku.

Účel ochrany pred bleskom a prepätiami

Účelom ochrany pred bleskom je znižovať riziká škôd spôsobených atmosférickými výbojmi. Týka sa to predovšetkým :

- vzniku požiaru a prípadného následného výbuchu

- vzniku mechanických škôd ochrany osôb a zvierat vnútri stavieb a v ich blízkosti

- ochrany silnoprúdových aj oznamovacích zariadení

124 bleskozvodtitulna1

Moderné poňatie zahŕňa bleskozvod do systému komplexnej ochrany osôb a zariadení nielen pred bleskom, ale tiež pred prepätím a elektromagnetickým rušením v oblasti elektromagnetickej kompatibility (v skratke EMC). Podľa súčasných moderných predstáv o ochrane pred prepätiami, rozoznávame tieto základné stupne ochrany pred bleskom LPS (Lightning Protection System):

- vonkajšia - úlohou tejto ochrany (bleskozvodu) je ochrana objektu (príp. objektov) pred mechanickými a tepelnými účinkami blesku

- vnútorná - túto ochranu tvorí súhrn opatrení k znıžovaniu vplyvu elektromagnetických impulzov spôsobených prúdom blesku vnútri chráneného priestoru (objektu, zariadenia); medzi vnútorné ochrany patrí tienenie budov a miestností, ochranné pospojovanie vrátane odstránenia nebezpečných priblížení.

Potreba ochrany objektu pred bleskom a ekonomické výhody vyplývajúce z voľby vhodných ochranných opatrení a z inštalovania ochranných zariadení sa určujú v rámci manažérstva rizika. Konkrétne požıadavky pre návrh, inštalovanie a údržbu ochranných zariadení sú zakotvené v troch samostatných častiach normy STN EN 62305. Sú to opatrenia na zníženie fyzického poškodenia a ohrozenia života, opatrenia na zníženie porúch elektrických a elektronických zariadení a opatrenia na zníženie porúch sieti vstupujúcich do objektu (ide najmä o silnoprúdové a telekomunikačné vedenia). Norma neplatí pre trakčné zariadenia, inštalácie v automobiloch, lodiach a lietadlách, podzemné vysokotlakové potrubia, ako aj potrubia a inžinierske siete nevstupujúce do budovy.

Základné súčasti bleskozvodu sú :

Zberné zariadenie - slúži na ochranu pred priamym úderom blesku. Toto zariadenie tvoria zberače a zberacie vedenia, pričom je možné využiť kovové strechy, zábradlia a iné kovové predmety na streche ako náhodné zberné zariadenie.

Zvody - slúžia na vodivé spojenie zberača s uzemnením. Majú za úlohu spoľahlivo zviesť zachytený prúd do zeme čo najkratšou cestou tak, aby sa zamedzilo preskokom do kovových častí objektu. Zvody môžeme vytvoriť ako vonkajšie alebo skryté. Kovové konštrukcie umiestnené na objekte môžeme použiť ako náhodné zvody.

Uzemnenie - je zariadenie na rozptýlenie bleskového prúdu v zemi. Je zostavené zo uzemňovačov a uzemňovacieho vedenia. Navzájom a trvale spojené uzemnenie objekt tvorí uzemňovaciu sústavu. Uzemňovač je vodivé teleso uložené do zeme alebo do betónu tak, aby vytvorilo vodivé spojenie so zemou.

122 Castibleskozvodu2

Základné delenie bleskozvodov pre objekty :

Norma rozlišuje tri základné druhy zberačov: tyčový, hrebeňový a mrežový. Druh sa volí s ohľadom na tvar budovy, najmä strechy. Norma však všetky tri druhy zberačov považuje z technickej stránky za rovnocenné a nestanovuje podrobnejšie postupy na výber konkrétneho druhu.

a) tyčový
b) hrebeňový
c) mrežový

123 Typybleskozvodov3

Tyčový zberač – tvorí jedna alebo niekoľko tyčí určitej vhodnej dĺžky (v závislosti od geometrie chráneného objektu). Tieto tyče (ak ich je viac) treba na úrovni strechy navzájom spojiť vodičom. V prípade zásahu blesku do jedného z tyčových zberačov sa tak dosiahne rozdelenie prúdu do viacerých zvodov. Tento druh zberača je vhodný najmä pre vysoké a štíhle objekty.

Hrebeňový zberač – je tvorený z väčšej časti zberným vedením umiestneným na hrebeni strechy, tzv. hrebeňovým vedením. Tento názov si ponecháva aj vtedy, ak je umiestnené na šikmých hrebeňoch valbovej a polvalbovej strechy. Hrebeňová sústava sa používa na sedlových, valbových a polvalbových, pultových, pílových a šedových strechách.

Mrežový zberač – je  tvorený zamrežovaním horizontálnych vodičov. Zberné vedenia sú na streche vedené v pozdĺžnom aj priečnom smere tak, že vytvoria sieť, ktorá pokrýva celú strechu. Môže mať prevedenie s otvorenými alebo s uzavretými okami. Okrajové oká by mali byt uzavreté, pričom obvodové zberné vedenie sleduje vonkajší obrys strechy. Mrežová sústava sa používa na plochých, hangárových, pultových aj sedlových strechách, pri ktorých hrebeň neprevyšuje dolný okraj strechy o 1m. Tento druh zberača je teda vhodný najmä pre nižšie a rozľahlejšie objekty.

V praxi sa často tyčový a hrebeňový zberač kombinujú, pričom na rozľahlejších sedlových a valbových strechách vytvárajú prepojené sústavy. Zvody sa potom umiestňujú v rohoch objektu, najčastejšie proti sebe. Pre uzemnenie sa pri rodinných domoch najčastejšie používajú FeZn zemniace pásy pospájané a zabetónované v základoch. V prípadoch keď sa uzemnenie dopĺňa dodatočne, používajú sa uzemňovacie tyče zabíjané do zeme.

Vaša Stavba od A po Z

 
Publikované : 22/09/2022 5:30 pm
Pripoj sa k nám!
Online užívatelia

 Žiadny člen momentálne prihlásený

Kategórie článkov:

Zo správ, aktualít, tém a inšpirácií :)..