Pripoj sa k nám!
391/2006 NV SR o mi...
 
Zdieľať:
Upozornenia
Vyčistiť všetko

391/2006 NV SR o minimalnych poziadavkach na pracovisko

1 Príspevky
1 Užívatelia
0 Likes
17.5 K Zobrazenia
.stm.
(@stm)
Príspevky: 127
Reputable Member Admin
Topic starter
 
Nar. vlady SR 391/2006 o min. bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko


.. nizsie vid. PDF na stiahnutie.

Vybrane state nariadenia:
...
4. Unikove cesty a vychody
4.1. Unikove cesty a vychodymusia zostat trvalo volne a musia viest co najkratsou cestou na volne
priestranstvo, alebo do bezpecneho priestoru.
4.2. V pripade nebezpecenstva musia mat zamestnanci moznost rychlo a co najbezpecnejsie opustit
vsetky pracoviska.
4.3. Pocet, rozmiestnenie a rozmery unikovych ciest a vychodov zavisia od charakteru vybavenia a
rozmerov pracovisk a od maximalneho poctu zamestnancov, ktori sa mozu na tychto pracoviskach
nachadzat.
4.4. Dvere unikovych vychodov sa musia otvarat smerom von. Pre unikove vychody nemozno pouzit
posuvne dvere ani otacave dvere. Dvere unikovych vychodov nesmu byt zamknute ani zaistene takym
sposobom, ktory by znemoznoval ich jednoduche a rychle otvorenie zamestnancovi, ktory by ich v
pripade nebezpecenstva chcel pouzit.
4.5. Urcene unikove cesty a vychody sa musia oznacit znackami podla osobitneho predpisu. Znacky
sa musia umiestnit na vhodnych miestach a vyhotovit tak, aby boli trvanlive a zretelne citatelne.
4.6. Unikove dvere nesmu byt uzamknute. Unikove cesty a vychody a dopravne cesty a dvere veduce
k nimmusia byt trvalo volne, aby sa mohli kedykolvek bez problemov pouzit.
4.7. Unikove cesty a vychody, ktore vyzaduju osvetlenie, sa musia vybavit nudzovym osvetlenim
primeranej intenzity pre pripad vypadku osvetlenia.
...

6. Vetranie uzatvorenych pracovisk
6.1. Na uzatvorenych pracoviskach treba vykonat opatrenia na zabezpecenie dostatocneho privodu
cerstveho vzduchu so zretelom na pouzivane pracovne postupy a fyzicku zataz zamestnancov. Ak sa
pouzije nutene vetranie, musi sa udrziavat v prevadzkyschopnom stave. Ak je to potrebne na ochranu
zdravia zamestnancov,musi kazdu poruchu nuteneho vetrania indikovat kontrolny system. Na pracoviskach
bez vyskytu skodlivych faktorovma byt vymena vzduchu na jedneho zamestnanca najmenej 30 m3.h-1
vzduchu; pri fyzickej praci sa ma vymenit na jedneho zamestnanca 50 m3.h-1 vzduchu.
6.2. Klimatizacia alebomechanicke vetranie samusi prevadzkovat takym sposobom, aby zamestnanci
neboli vystaveni prievanu sposobujucemu tepelnu nepohodu a aby boli dodrzane poziadavky podla
osobitneho predpisu.

7. Teplota na pracovisku
7.1. Pocas pracovneho casu teplota vmiestnostiach, v ktorych su umiestnene pracoviska,musi byt primerana
so zretelom na pouzivane pracovne postupy a fyzicku zataz zamestnancov podla osobitneho predpisu.
7.2. Teplota v odpocivacich priestoroch, sluzobnych miestnostiach, zariadeniach na osobnu hygienu, v
jedalnach a v miestnostiach prvej pomoci musi byt primerana ucelu tychto priestorov.
7.3. Okna, stresne okna, svetliky a sklenene obvodove segmenty musia zabranovat nadmernemu posobeniu
slnecneho svetla vo vztahu k charakteru prace a pracoviska.

8. Denne a umele osvetlenie pracovisk
8.1. Pracoviska sa musia podla osobitneho predpisu6) v co najvacsej miere osvetlit dennym svetlom a vybavit
umelym osvetlenim primeranym bezpecnosti a ochrane zdravia zamestnancov.
8.2. Osvetlovacie zariadenia v miestnostiach, v ktorych sa nachadzaju pracoviska, a na chodbach sa musia
umiestnit tak, aby nehrozilo nebezpecenstvo urazu zamestnancov ako dosledok druhu osvetlenia a sposobu
jeho instalovania.
8.3. Pracoviska, na ktorych su zamestnanci osobitne vystaveni nebezpecenstvu v pripade poruchy umeleho
osvetlenia, musia sa vybavit nudzovym osvetlenim primeranej intenzity.
...

10. Okna a stresne okna
10.1. Zamestnanci musia mat moznost otvorit, zatvorit, nastavit alebo zaistit okna a ventilatory bezpecnym
sposobom. Ked su otvorene, nesmu byt v takej polohe, aby predstavovali nebezpecenstvo pre zamestnancov.
10.2. Okna a stresne okna musia byt navrhovane s takym vybavenim alebo musia byt vybavene takymi
zariadeniami, aby umoznovali ich vycistenie bez nebezpecenstva pre zamestnancov vykonavajucich tuto
cinnost, alebo pre zamestnancov nachadzajucich sa v budove alebo v jej okoli.
...
[adsense01][/adsense01]15. Rozmery miestnosti a volny priestor v miestnostiach, volnost pohybu na pracovisku
15.1. Pracovne miestnosti musia mat dostatocnu podlahovu plochu, vysku a volny priestor, aby sa zamest-
nancom umoznilo vykonavat pracu bez ohrozenia ich bezpecnosti, zdravia alebo pracovnej pohody.
15.2. Rozmery volneho neobsadeneho priestoru na pracovisku sa musia vypocitat tak, aby umoznovali
zamestnancom dostatocnu volnost pohybu pri vykonavani ich prace. Ak to z osobitnych dovodov nemozno
dosiahnut na pracovisku, musi mat zamestnanec zabezpecenu dostatocnu volnost pohybu v blizkosti svojho
pracovneho miesta.
15.2.1. Pre jedneho zamestnanca ma byt na pracovisku volna podlahova plocha najmenej 2 m2 okrem
zariadeni a spojovacej cesty. Sirka volnej plochy na pohyb nema byt v ziadnom mieste zuzena na menej
ako 1 meter.
15.2.2. Svetla vyska pracovisk, na ktorych sa vykonava dlhodoba praca, ma byt pri ploche do

50 m2 najmenej 2,6 m,
51 az 100 m2 najmenej 2,7 m,
101 az 2 000 m2 najmenej 3,0 m,
viac ako 2 000 m2 najmenej 3,25 m.

15.2.3. Svetla vyska miestnosti so sikmymi stropmi ma byt aspon nad polovicou podlahovej plochy 2,3 m.
15.2.4. Svetla vyska pracovisk, na ktorych sa vykonava praca po dobu kratsiu ako 4 hodiny za pracovnu
zmenu, alebo obcasna praca, nema byt nizsia ako 2,1 m.
15.2.5. Vysky uvedene v bode 15.2.2. pri ploche 101 az 2 000 m2 a vacsej mozu byt v predajnych priestoroch,
v kancelariach a inych pracovnych priestoroch, v ktorych sa vykonava lahka praca alebo praca v sede, znizene
o 0,25 m za predpokladu, ze bude pre kazdeho zamestnanca na pracovisku vzdusny priestor podla bodu 15.2.6.
a bude vylucene oslnovanie zamestnancov.
15.2.6. Na pracoviskach ma na jedneho zamestnanca pripadnut najmenej 12 m3 vzdusneho priestoru pri praci
vykonavanej v sede, 15 m3 vzdusneho priestoru pri praci vykonavanej v stoji, 18 m3 vzdusneho priestoru pri
tazkej telesnej praci.
Stanoveny vzdusny priestor nema byt zmenseny stabilnymi prevadzkovymi zariadeniami.
15.2.7. Poziadavky v bodoch 15.2.1. az 15.2.6. sa nevztahuju na ovladacie stanoviska a kabiny strojoveho
zariadenia, boxy pokladnic a pracovne priestory podobnej povahy.
15.3. Priestorove poziadavky na pracovisko bez denneho osvetlenia.6)
15.3.1. Volna podlahova plocha pre jedneho zamestnancama byt minimalne 5m2 okrem zariadeni a spojovacej
cesty.
15.3.2. Priestory s celkovou podlahovou plochoumensou ako 50m2 maju mat, ak to technologia nevylucuje,
zrakove spojenie so susednymi priestormi, oknami, priezormi a podobne.
15.3.3. Na jedneho zamestnanca ma pripadnut najmenej

20 m3 vzdusneho priestoru pri praci vykonavanej v sede,
25 m3 vzdusneho priestoru pri praci vykonavanej v stoji,
30 m3 vzdusneho priestoru pri tazkej telesnej praci.

Stanoveny vzdusny priestor nema byt zmenseny stabilnym prevadzkovym alebo vzduchotechnickym zariadenim;
uvedene priestorove poziadavky sa nevztahuju na ovladacie stanoviska a kabiny strojoveho zariadenia, boxy
pokladnic a podobne zariadenia.

16. Oddychove miestnosti
16.1. Tam, kde to bezpecnost a ochrana zdravia zamestnancov vyzaduje, najma vzhladom na druh vykonavanej
cinnosti, alebo ak zamestnanci prekrocia urcity pocet, musia mat k dispozicii lahko pristupnu oddychovu
miestnost. Toto ustanovenie sa nevztahuje na zamestnancov v kancelariach alebo v podobnych pracovnych
priestoroch, ktore pocas pracovnej prestavky umoznuju primeranu relaxaciu.
16.2. Oddychove miestnosti musia byt dostatocne velke, dostatocne osvetlene, vetrane a musia byt vybavene
dostatocnym poctom stolov, stoliciek s operadlami a vesiakov pre dany pocet zamestnancov;musia zabezpecovat
zrakovu a tepelnu pohodu pre zamestnancov. Ak sluzia zaroven na jedenie a zabezpecenie pitneho rezimu podla
osobitneho predpisu, musia byt vybavene umyvadlom, kuchynskym drezom s vytokom teplej a studenej vody,
varicom na zohrievanie jedal a napojov a chladnickou.
16.3. V oddychovychmiestnostiach sa musia vykonat opatrenia na ochranu nefajciarov pred obtazovanima
ucinkami tabakoveho dymu podla osobitneho predpisu.
16.4. Ak sa pracovny cas pravidelne a casto prerusuje a nie je k dispozicii oddychova miestnost, musia sa vytvorit
ine priestory, v ktorych sa zamestnancimozu zdrziavat pocas tychto preruseni, kedykolvek je to potrebne na
zaistenie ich bezpecnosti a ochrany zdravia.

17. Tehotne zeny a dojciace matky
Tehotne zeny a dojciace matky musia mat moznost oddychovat poleziacky v primeranych podmienkach podla
bodu 16.2.

18. Zariadenia na osobnu hygienu
18.1. Satne a uzamykatelne skrinky
18.1.1. Ak su zamestnanci povinni nosit specialny pracovny odev a nemozu sa prezliekat z dovodu ochrany
zdravia alebo zachovania sukromia v inej miestnosti, musia mat k dispozicii primeranu satnu. Satna musi byt
lahko pristupna, musi mat dostatocnu kapacitu a musi sa vybavit nabytkom na sedenie.
18.1.2. Satne musia byt dostatocne velke a musia sa vybavit zariadenim, ktore kazdemu zamestnancovi
umozni uzamknut si odev a obuv pocas pracovnej zmeny. Ak to okolnosti vyzaduju (napr. nebezpecne latky,
vlhkost, necistota), uzamykatelne skrinky na pracovne oblecenie sa musia oddelit od uzamykatelnych skriniek
na civilne oblecenie a v odovodnenych pripadoch umiestnit v oddelenych miestnostiach.
18.1.3. Musia sa vykonat opatrenia na oddelenie satni alebo na oddelene pouzivanie satni pre muzov a zeny.
18.1.4. Ak podla bodu 18.1.1. nie su satne potrebne, musi mat kazdy zamestnanec k dispozicii miesto na
odkladanie svojho oblecenia.
18.2. Sprchy a umyvadla
18.2.1. Ak to vyzaduje charakter prace alebo ochrana zdravia, musia mat zamestnanci k dispozicii primerany
pocet vhodnych sprch; minimalne musi byt zabezpecena jedna sprcha pre 20 zamestnancov. Musia sa vykonat
opatrenia na oddelenie sprchovacich miestnosti alebo na oddelene pouzivanie sprch pre muzov a zeny.
18.2.2. Sprchovaciemiestnostimusia byt dostatocne velke, aby umoznili kazdemu zamestnancovi umyt sa bez
prekazok v podmienkach primeraneho hygienickeho standardu. Sprchy sa musia vybavit teplou a studenou
tecucou vodou.
18.2.3. Ak podla bodu 18.2.1. sprchy nie su potrebne, v blizkosti pracovisk a satni musi byt k dispozicii vhodna
miestnost s umyvadlami s tecucou vodou (v pripade potreby teplou); minimalnemusi byt zabezpecene jedno
umyvadlo pre 15 zamestnancov. Umyvadla sa musia oddelit alebo pouzivat oddelene pre muzov a zeny, ak je
to nevyhnutne z dovodu zachovania sukromia.
18.2.4. Ak su miestnosti so sprchami alebo s umyvadlami od satni oddelene, musi byt medzi nimi jednoduchy
priechod.
18.3. Zachody a umyvadla

V blizkosti pracovisk, oddychovychmiestnosti, satni, miestnosti so sprchami alebo s umyvadlamimusia byt k
dispozicii oddelene zariadenia na osobnu hygienu s dostatocnym poctom zachodovych mis a umyvadiel.
Minimalny pocet zachodov sa urci podla poctu zamestnancov na pracovisku:

1 zachodova misa na 10 zien,
2 zachodove misy na 11 – 30 zien,
3 zachodove misy na 31 – 50 zien
a na kazdych dalsich 30 zien jedna zachodova misa;

1 zachodova misa na 10 muzov,
2 zachodove misy na 11 – 50 muzov
a na kazdych dalsich 50 muzov jedna zachodova misa.

Na pracovisku s poctom zamestnancov do piatich moze byt spolocny zachod pre zeny a muzov. Musia sa
vykonat opatrenia na oddelenie zachodov alebo na oddelene pouzivanie zachodov pre muzov a pre zeny.

19. Miestnosti na poskytnutie prvej pomoci
19.1. Ak si to vyzaduje velkost pracovnych priestorov, druh vykonavanej cinnosti a frekvencia vyskytu nehod,
musi byt k dispozicii jedna miestnost alebo viac miestnosti na poskytnutie prvej pomoci.
19.2. Miestnosti na poskytnutie prvej pomoci sa musia vybavit zakladnymi zariadeniami a prostriedkami na
poskytovanie prvej pomoci a musia byt lahko pristupne aj pri manipulacii s nosidlami. Tieto miestnosti sa
musia oznacit znackami podla osobitneho predpisu.4)
19.3. Okrem toho primerane vybavenie pre prvu pomoc musi byt dostupne na vsetkych miestach, kde si to
pracovne podmienky vyzaduju. Toto vybavenie sa musi vhodne oznacit a byt lahko pristupne.

[adsense01][/adsense01]20. Miestnost na upratovanie
Miestnost na upratovanie musi byt zriadena na kazdom podlazi pracoviska, ak je to potrebne; musi byt
vetratelna a vybavena vylevkou s vytokom teplej a studenej vody a skrinkou na odkladanie cistiacich a
dezinfekcnych prostriedkov.

21. Miestnost na udrzbu osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov
Ak je to potrebne, musi byt na pracovisku v zavislosti od faktorov prace a pracovneho prostredia zriadena
miestnost na umyvanie pracovnej obuvi, na susenie alebo udrzbu osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov,
najma pracovnych odevov a obuvi.

22. Zdravotne postihnuti zamestnanci
Ak je to potrebne, pracoviska musia byt usporiadane tak, aby boli vytvorene podmienky pre zdravotne
postihnutych zamestnancov.
Toto ustanovenie sa vztahuje predovsetkym na zariadenia, ktore zdravotne postihnuti zamestnanci pouzivaju,
najma na dvere, chodby, schodiska, sprchy, umyvadla a zachody, ako aj na pracoviska, na ktorych su priamo
zdravotne postihnute osoby zamestnane.

23. Vonkajsie pracoviska
23.1. Pracoviska, dopravne komunikacie a dalsie plochy a zariadenia na otvorenom priestranstve, ktore
pouzivaju zamestnanci alebo na ktorych zamestnanci vykonavaju pracovnu cinnost, musia byt usporiadane
tak, aby sa chodci a mobilne mechanizmy mohli bezpecne pohybovat.
Body 12, 13 a 14 sa vztahuju aj na hlavne dopravne komunikacie na pracovisku (dopravne komunikacie
veduce k stalym pracoviskam), na dopravne komunikacie pouzivane na pravidelnu udrzbu a kontrolu zariadeni
a na nakladacie plosiny.
Bod 12 sa vztahuje aj na vonkajsie pracoviska.
23.2. Vonkajsie pracoviska sa musia primerane osvetlit umelym osvetlenim, ak denne svetlo nie je dostatocne.
23.3. Ak zamestnanci vykonavaju pracu na vonkajsich pracoviskach, musia sa take pracoviska, ak je to potrebne,
upravit tak, aby zamestnanci
a) boli chraneni pred nepriaznivymi poveternostnymi vplyvmi, a ak je to potrebne, pred padajucimi predmetmi,
b) neboli vystaveni skodlivej hladine hluku ani inym skodlivym vonkajsim vplyvom, ako su plyny, vypary alebo prach,
c) boli schopni v pripade nebezpecenstva rychle opustit svoje pracoviska alebo aby sa im mohla poskytnuta
okamzita pomoc,
d) sa nemohli posmyknut alebo spadnut.

24. Poskytovanie pitnej vody
Ak zamestnancimaju k dispozicii v zariadeniach na osobnu hygienu len uzitkovu vodu, je potrebne zabezpecit
pre zamestnancov na pracovisku pitnu vodu.9)
...

Na stiahnutie :
Uplne znenie: .. 391/2006 Minimalne poziadavky na pracovisko.pdf

Vaša Stavba od A po Z.
 
Publikované : 22/02/2012 1:27 am
Pripoj sa k nám!
Online užívatelia

 Žiadny člen momentálne prihlásený

Kategórie článkov:

Zo správ, aktualít, tém a inšpirácií :)..